ЈАВНА НАБАКА 14/19

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 14/19 - Услуге - Услуга извођења концерта музичког састава "Матушићи" за потребе 14. Фестивала "Труба Мирослава Матушића"

Обавештење о покретању поступка: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2388396&idp=2388393&vz=2 

Конкурсна документација: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2388398&idp=2388393&vz=2

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2393754&idp=2388393&vz=2

Обавештење о закљученом уговору: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2417643&idp=2388393&vz=2