ЈАВНА НАБАВКА 18/19

Јавна набака у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 18/19 - Услуге - Услуга извођења концерта Дејан Петровић Биг Бенда:
 
 

Одлука о додели уговора: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2575834&idp=2570995&vz=2