JAVNA NABAVKA 3/19

Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/19 - Usluga izvodjenja koncerta muzičkog sastava "Firul Orchestra" za potrebe 52. Smotre narodnog stvaralaštva "Homoljski motivi" 2019

Obaveštenje o pokretanju postupka: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOPokretanjuPregovarackogPostupkuBezPoziva.aspx?idd=2328016&idp=2328011&vz=2 

Konkursna dokumentacija: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2328020&idp=2328011&vz=2

Odluka o dodeli ugovora: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=2333734&idp=2328011&vz=2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=2351168&idp=2328011&vz=2