PRAVILNIK 2019

PRAVILNIK

FESTIVALA TELEVIZIJSKOG ETNOLOŠKOG FILMA FESTEF

 

I Opšte odredbe

 

Član 1.

Naziv festivala: Festival televizijskog etnološkog filma – FESTEF, (u daljem tekstu Festival).

Festival ima svoj logo i uredno ažurirani sajt na srpskom i na engleskom jeziku.

Ciljevi festivala su: očuvanje kulturne tradicije i identiteta srpskog naroda, nacionalnih manjina i etničkih zajednica sa prostora Srbije, kao i upoznavanje i razmena sa kulturama i tradicijama drugih naroda.

Član 2.

Osnivač i organizator Festivala je Centar za kulturu “Veljko Dugošević” Kučevo.

Član 3.

Festival se održava u Kučevu, jednom godišnje, i traje najmanje tri dana.

Festival ima međunarodni karakter.

Član 4.

Festival se sastoji iz takmičarskih, informativnih i specijalizovanih programa, a može imati i prateće programe.

Za vreme trajanja Festivala, jednog od prva dva dana, održava se okrugli sto sa unapred utvrđenom i na sajtu objavljenom temom.

 

II Organizacija Festivala

Član 5.

Festival čine:

- Organizacioni odbor;

- Direktor Festivala;

- Umetnički direktor Festivala;

- Selektor Festivala (angažman traje celu godinu pred festival);

- Selektor specijalizovanog programa ETNOMOBIL (angažman traje mesec dana pred festival).

Uz njih, Festival svake godine može imenovati drugi žiri (ocenjivačku komisiju).

Obaveze Umetničkog direktora, Selektora i članova Žirija (takmičarskih i specijalizovanog programa) definišu se detaljno Odlukom o imenovanju.

Član 6.

Za organizaciju i realizaciju programa FESTEF-a, kao i imenovanja svih radnih tela i pojedinačnih zaduženja iz člana 5. Ovog Pravilnika, odgovoran je direktor Centra za kulturu Kučevo.

 

III Uslovi učešća

Član 7.

Festival pravi selekciju na dva načina:

- otvorenim pozivom autorima i producenskim kućama, koji se objavljuje najkasnije pet meseci pred održavanje Festivala;

- selektorovim traganjem po festivalskim sajtovima i katalozima, filmskim školama, kampovima itd, te ličnim kontaktiranjem autora i producenata, kao i pregledanjem većeg broja filmova, tokom cele godine;

Član 8.

Pravo prijavljivanja filmova na Festival imaju: TV kuće, nezavisni producenti, druga pravna lica registrovana za proizvidnju filmova, institucije kulture, kao i sami autori.

Prijavljivanje na Festival je besplatno. Festival ne traži od autora i producenata upisninu/kotizaciju (screening fee) za prijavljene/odabrane filmove, niti kotizaciju plaća za prikazane filmove.

Javni poziv, Pravilnik i formular prijave u elektronskoj formi mogu se preuzeti sa sajta Festivala ( www.homoljskimotivikucevo.org ), u periodu od otvaranja do zatvaranja poziva.

Član 9.

Filmovi se prijavljuju na tri načina:

- Popunom on-line obrasca, uz dostavu linka za pregled filma (Vimeo, JuTjub...);

- Putem elektronske prijave na veb sajtu clikforfestivals.com;

ili

- Slanjem odštampane prijave i filma na DVD-nosaču.

Festival preporučuje, radi kvaliteta, da se ne šalju filmovi u DVD-Video formatu. Poželjni formati su: mp4, mp2, mpg, mov, avi.

Kopije filmova ne vraćaju se autorima.

Član 10.

                Vremensko ograničenje za filmove prijavljene na Festival iznosi 30 minuta, sa tolerancijom od +5 minuta.

                Na Festival se mogu prijaviti i filmovi duži od 30 minuta, ali u zvaničnu konkurenciju može ući samo 6 filmova koji traju do 60 minuta.

                Samo u izuzetnim slučajevima selektor i organizatori Festivala u zvaničan program mogu uvrstiti i dugometražni film.

Član 11.

Za filmove koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije preporučije se (nije obavezno), da imaju engleski titl ili nah-sihronizaciju.

Ostali fimovi su u obavezi da imaju engleski titl i dijalog listu na engleskom jeziku.

Član 12.

Nakon obavljene selekcije, najkasnije mesec dana pred Festival, organizator obaveštava prijavljene takmičare o rezultatima selekcije.

Za odabrane filmove, producenti i autori su dužni da, najkasnije 15 dana pred Festival, dostave kvalitetne projekcione kopije, ili da obaveste organizatora o tome da li je kopija za pregled dovoljno kvalitetna i za festivalsku projekciju u sali.

Bez obzira na način dostave filmova, projekcije na Festivalu vrše se sa kompjutera, a ne sa DVD-plejera.

Član 13.

Prijavljivanjem filma na Festival vlasnik autorskih prava filma prihvata:

- da će bez novčane naknade dozvoliti prikazivanje filma;

- da će za potrebe promocije Festivala dozvoliti korišćenje materijala iz filma u trajanju od 3 minuta;

- da će, uz festival, dozvoliti prikazivanje filma u celini i u nekomercijalne i edukativne svrhe, kao i za potrebe prezentacije Festivala.

 

IV Takmičarski programi Festivala

Član 14.

U takmičarske programe Festivala mogu biti uvršteni samo televizijski dokumentarni filmovi i zapisi sa etnološkom ili antropološkom tematikom, sa elementima i naučnog i umetničkog tretmana.

Filmovi moraju biti proizvedeni u periodu od dve godine pred festival.

Odlukom Organizatora, izuzetno, u selekciju mogu biti uvršteni i filmovi stariji od dve godine.

Izbor filmova za takmičarske programe vrši selektor Festivala, koga imenuje direktor Festivala godinu dana pred održavanje Festivala.

Selektovani filmovi ne mogu se povući iz festivalskog programa.

Član 15.

Festival ima četiri takmičarska programa:

- Program domaćih filmova u proizvodnji televizijskih ili filmskih kuća, muzeja i drugih institucija ili samostalnih produkcija;

- Program domaćih amaterskih filmova;

- Program stranih filmova u proizvodnji televizijskih ili filmskih kuća, muzeja i drugih institucija ili samostalnih produkcija;

- Program stranih amaterskih filmova.

 

Član 16.

Filmove prikazane u takmičarskim programima vrednuje Žiri Festivala, sastavljen od etnologa/antropologa i televizijskih/filmskih stvaralaca, teoretičara i kritičara.

Žiri ima najmanje tri člana, a imenuje ga direktor Festivala.

Po pravilu, jedan član žirija je iz neke od evropskih zemalja, drugi iz regiona (eks-Ju), a treći iz Srbije.

 

V Ostali programi FESTEF-a

Član 17.

Filmovi koji nisu uvršteni u takmičarske programe mogu biti uvršteni u informativni program ili odbijeni (neuvršteni ni u jedan program).

Član 18.

Specijalizovani program Festivala je ETNOMOBIL.

Program ETNOMOBIL čine amaterski snimci, koji tematikom i kvalitetom snimka odgovaraju opštim pravilima Festivala.

Ovi snimci, maksimalnog trajanja do 5 minuta, načinjeni mobilnim telefonom ili amaterskim foto-aparatom, prijavljuju se kao nemontirani materijali.

Od strane direktora Festivala za Specijalizovani program ETNOMOBIL imenuje se Selektor i Žiri od tri člana.

Selektor ETNOMOBIL-a je istovremeno i član tog Žirija.

 

VI Nagrade Festivala

Član 19.

Žiri vrednuje prikazane filmove iz takmičarskih programa prema umetničkoj snazi, autorskom pečatu, istinitom etnološkom izvoru–potki, tragu koji ostavlja ili će ostaviti u vremenu sadašnjem i budućem.

Član 20.

Za takmičarske programe Festival ima ukupno 9 nagrada: 7 u domaćoj i 2 u međunarodnoj selekciji.

Član 21.

Nagrade su:

1. Za filmove domaće proizvodnje:

- “Zlatni pastir” za Najbolji film festivala;

- “Srebrni pastir” za Najbolji etnološki zapis;

- “Srebrni pastir” za Najbolju režiju;

- “Srebrni pastir” za Najbolji scenario;

- “Srebrni pastir” za Najbolju montažu;

- “Srebrni pastir” za Najbolju kameru;

- “Srebrni pastir” za Najbolji amaterski film.

2. Za filmove strane proizvodnje:

- „Zlatni pastir“ i povelja „Cedric Dallier“, za Najbolji etnološki film strane proizvodnje

-  „Srebni pastir“ za izuzetan rad u nekoj delatnosti unutar proizvodnje etnološkog filma (u proglašenju-odluci specificirati: za režiju, za istraživački rad etnologa, za amaterski etnološki film, itd...)

Član 22.

Žiri i Organizator Festivala mogu eventualno da dodele i po jedno specijalano priznanje (Special Mention) u obe selekcije (domaćoj i međunarodnoj), ukoliko neki rad treba izdvojiti mimo predviđenih kategorija, ili ima potrebe da se istakne poseban doprinos pojedinca ili produkcijske kuće.

Član 23.

Gran pri “Zlatni pastir” čine:

- Pozlaćena figurina pastira, rad slikara Dragana Kecmana iz Kučeva, na čijem postolju piše: “Gran pri FESTEF, godina u kojoj je dodeljen, Kučevo”;

- Diploma sa imenom autora i nazivom filma, i

- Novčana nagrada (čiju vrednost svake godine utvrđuje Odbor Festivala).

Član 24.

Nagradu “Srebrni pastir” čine:

- Posrebrena figurina pastira, rad slikara Dragana Kecmana iz Kučeva, na čijem postolju piše: “FESTEF, godina u kojoj je dodeljen, Kučevo”;

- Diploma sa imenom autora i nazivom filma, i  

- Novčana nagrada, (čiju vrednost svake godine utvrđuje Odbor Festivala).

Član 25.

Žiri saopštava svoju odluku poslednjeg dana Festivala na konferenciji za medije, po pravilu tačno u podne, a iste večeri, na prigodnoj završnoj svečanosti, uručuju se nagrade i diplome i prikazuje izbor iz nagrađenih filmova.

Član 26.

U godini jubileja, ili posebnim povodom, Organizator dodeljuje “Nagradu za životno delo” – pojedincu, zaslužnom autoru ili saradniku.

Član 27.

Najbolji filmovi iz ETNOMOBIL programa nagrađuju se posebnim nagradama:

- Specijalno priznanje

- Robna nagrada po odluci Organizatora.

 

VII Gosti Festivala

Član 28.

Organizator snosi troškove za dva dana boravka (noćenje sa doručkom) za po jednog člana autorske ekipe svakog filma koji je ušao u takmičarki program.

Član 29.

Umetničkom direktoru Festivala, Selektoru i članovima Žirija takmičarskih programa, za rad pripada novčana nadoknada u visini koju odredi Organizacioni odbor Festivala.

Novčana nadoknada se može odrediti i za rad selektora i članove Žirija specijalizovanog programa.

Član 30.

Za članove Žirija, Selektora i Umetničkog direktora, tokom boravka u Kučevu (u pripremi, kao i tokom samog odžavanja Festivala), Organizator Festivala snosi i putne i hotelske troškove.

Član 31.

Organizator Festivala snosi troškove hotelskog smeštaja za druge goste Festivala (počasni gosti, predstavnici drugih festivala, itd...).

Član 32.

Svi autori koji prisustvuju Festivalu treba da učestvuju u radu okruglog stola i stručnim razgovorima koji se organizuju tokom Festivala, kao i na završnoj svečanosti.

 

VIII Završne odredbe

Član 33.

Pravilnik Festivala televizijskog etnološkog filma – FESTEF, donosi Upravni odbor Centra za kulturu Kučevo, na predlog direktora Ustanove.

Pravilnik Festivala stupa na snagu danom donošenja, kada se i objavljuje na oglasnoj tabli Centra za kulturu Kučevo.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi pravilnik Festivala, delovodni broj 3, od 26.01.2011. godine.

Dodatne informacije